Warunki ogólne sprzedaży online

1) Klienci Datacol mogą również dokonywać zakupów za pośrednictwem portalu e-commerce w części „Produkty” na stronie internetowej firmy www.datacol.com, pod warunkiem uprzedniej rejestracji.
Realizacja zamówienia potwierdzana jest przez podsumowanie wyświetlane na koniec procedury.
Zamówienie złożone za pośrednictwem procedury zakupu online zawsze podlega uprzedniej ocenie przez firmę Datacol, która zastrzega sobie prawo do jego przyjęcia lub odrzucenia. Każda realizacja zamówienia bez powiadomienia o jego odrzuceniu jest równoznaczna z jego przyjęciem. Wszelkie potwierdzenia zamówień należy traktować jako zwykłe powiadomienia o przystąpieniu do realizacji. W przypadku płatności poprzez finansowanie, zamówienie zostanie przyjęte przez firmę Datacol tylko wtedy, gdy potwierdzona zostanie wypłacalność Klienta.

2) Klient zobowiązany jest do sprawdzenia produktów niezwłocznie po ich dostarczeniu. Reklamacje dotyczące wszelkich widocznych wad należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu produktów; w przypadku wad ukrytych reklamacje należy zgłaszać wyraźnie na piśmie w ciągu 8 dni od daty otrzymania produktów.

3) Produkty wysyłane są za pośrednictwem kurierów wskazanych przez firmę Datacol na wyłączny koszt Klienta, który zostanie doliczony do faktury. Klient nie może kwestionować możliwości zastosowania niższych cen lub tańszych środków transportu niż stosowane przez firmę Datacol.

4) Wszelkie dane i informacje zamieszczone w katalogach, cennikach, ilustracjach, rysunkach, ofertach i materiałach reklamowych publikowanych na stronie internetowej firmy Datacol mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie są wiążące dla firmy Datacol. Firma Datacol zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich produktach wszelkich zmian, które uzna za konieczne, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia kupującego, pod warunkiem, że funkcjonalność produktu nie ulegnie zmianie.

5) Klient oświadcza, że został należycie poinformowany o parametrach technicznych i wydajnościowych zakupionego produktu, biorąc tym samym na siebie odpowiedzialność za wybór samego produktu.

6) Klient w żadnym wypadku nie może podjąć kroków prawnych przeciwko firmie Datacol, jeżeli wcześniej nie uregulował płatności przewidzianych w umowie i/lub zamówieniu. Klient niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu szkód lub wydatków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem towarów lub powstałych w czasie niezbędnym do wymiany produktu.

7) Firma Datacol zobowiązuje się do przestrzegania średniego czasu dostawy produktów już dostępnych „w magazynie”. Czas dostawy produktów „niedostępnych w magazynie” powiązany jest z czasem zamówienia danego produktu. W każdym przypadku terminy dostawy towarów nie są wiążące, a wszelkie opóźnienia nie uprawniają Klienta do anulowania zamówienia lub żądania odszkodowania za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie. Firma Datacol ma prawo do realizacji dostaw częściowych.

8) Płatności muszą być dokonywane wyłącznie na rzecz firmy Sprzedającego i wyłącznie na jej polecenie. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, jeżeli płatność nie zostanie dokonana przez Klienta i / lub osoby trzecie w terminie wyznaczonym na dostawę towarów, umowa zostanie uznana za rozwiązaną z mocy prawa, a firmie Datacol przysługiwać będzie prawo do zatrzymania otrzymanego depozytu, obciążenia wszystkimi poniesionymi wydatkami (w tym kosztami transportu) oraz żądania kary w wysokości 9% (dziewięć procent) ceny zakupu towarów. W każdym przypadku firma Datacol może, według własnego uznania, zrzec się prawa do wypowiedzenia umowy i zażądać jej realizacji zamiast wypowiedzenia. W przypadku płatności ratalnych brak i / lub zwłoka w płatności, nawet pojedynczej raty, we wskazanych terminach płatności, spowoduje utratę przez Klienta korzyści wynikających z terminu, a firmie Datacol przysługiwać będzie prawo do podjęcia działań w celu odzyskania pozostałej należności. W przypadku opóźnienia w płatności, jeżeli Klient nie jest konsumentem, obowiązywać będą odsetki ustawowe przewidziane dla transakcji handlowych między przedsiębiorcami lub, w każdym przypadku, minimalna stopa procentowa wynikająca ze wzrostu o osiem punktów procentowych w stosunku do stopy EBC obowiązującej w danym czasie. Opóźnienie w uregulowaniu ceny pociąga za sobą również utratę, z mocą wsteczną, prawa Klienta do wszelkich premii i/lub zniżek, które mogą mu przysługiwać na mocy jakichkolwiek umów, nawet odrębnych od indywidualnego zamówienia zakupu.

9) W przypadku, gdy Klient nie przestrzega uzgodnionych warunków płatności, wniosek o odzyskanie należności zostanie przekazany do działu prawnego z naliczeniem odsetek i powiązanych kosztów, bez uprzedniego powiadomienia.

10) Firma Datacol nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej i zdarzenia związane z sytuacjami środowiskowymi.

11) W przypadku braku płatności umowa zostanie uznana za rozwiązaną z mocy prawa na podstawie zwykłego oświadczenia firmy Datacol, egzekwującej niniejszą wyraźną klauzulę wypowiedzenia.

12) Gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty dostawy. Naprawy wykonywane w ramach gwarancji nie stanowią podstawy do jej przedłużenia lub odnowienia.

13) Firma Datacol nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez mienie i/lub osoby wynikające ze złożenia i/lub instalacji i/lub montażu różnych sprzedawanych produktów. W przypadku składania i/lub instalacji i/lub montażu poszczególnych produktów zakupionych od firmy Datacol Klient zobowiązuje do skontaktowania się, na własny koszt i wyłączną odpowiedzialność, z kompetentną firmą techniczną w celu przeprowadzenia wszelkich kontroli związanych ze złożeniem i/lub instalacją i/lub montażem produktów.

14) Firma Datacol zastrzega sobie prawo do zmiany aktualnej wersji niniejszych warunków ogólnych w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, w związku z czym w momencie wysyłania zamówienia Klient zobowiązany jest do okresowego sprawdzania niniejszego dokumentu online w celu zapoznania się z wersją obowiązującą Klienta w danym momencie.

15) Niniejsza umowa podlega prawu kraju, w którym znajduje się siedziba firmy Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień niepochodzących z terytorium tego kraju. W przypadku wszelkich sporów dotyczących interpretacji i realizacji umowy zawartej między stronami wyłączna jurysdykcja przysługuje sądowi prowincji, w której firma Sprzedawcy ma swoją siedzibę.

16) Poprzez wysłanie zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z polityką ochrony danych osobowych opublikowaną na portalu, w odniesieniu do swoich danych osobowych, oraz ze wszystkimi klauzulami zawartymi w warunkach ogólnych.w wersji obowiązującej Klienta w danym momencie.