Regulamin korzystania z witryny internetowej www.datacol.com

Zasady korzystania
Z wyjątkiem informacji i danych osobowych, których ujawnienie podlega przepisom o ochronie danych osobowych, wszelkie materiały, informacje lub dane przesyłane lub publikowane na stronie traktowane będą jako niepoufne i niepodlegające wyłącznemu prawu do korzystania z twórczości intelektualnej lub innym ograniczeniom użytkowania. W związku z tym firma Datacol może, wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami, wykorzystywać takie materiały, informacje i dane w dowolnym celu, również w celach komercyjnych. Przesyłanie lub publikowanie na stronie lub z niej jakichkolwiek materiałów nielegalnych, zawierających groźby, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub w inny sposób naruszających prawo jest zabronione.

Prawa autorskie
Firma Datacol Srl (zwana dalej również po prostu Datacol) zezwala na przeglądanie i pobieranie („pobieranie”) oraz drukowanie w postaci papierowej materiałów zawartych na tej witrynie („witryna”), w tym układu graficznego witryny, wyłącznie w celu korzystania z witryny jako wewnętrznego zasobu biznesowego lub do użytku osobistego, nie dla zysku, z poszanowaniem istniejących praw własności intelektualnej do materiałów zawartych w witrynie (w tym obrazów, ilustracji, grafiki, zdjęć, filmów, tekstów, ikon, rysunków i pism) na rzecz firmy Datacol lub innych spółek należących do Grupy Datacol lub spoza Grupy w przypadku, gdy są one właścicielami praw.
Nazwa Datacol i logo Datacol są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Datacol. Jakiekolwiek modyfikowanie oznaczonych materiałów zamieszczonych w witrynie, ich kopiowanie, powielanie, publikacja, dystrybucja lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych jest zabronione. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie oznaczonych materiałów na innej witrynie internetowej lub w innej sieci komputerowej. W razie naruszenia jakiejkolwiek klauzuli niniejszego regulaminu upoważnienie do korzystania ze strony należy uznać za automatycznie cofnięte, a wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały należy niezwłocznie zniszczyć.
Struktura witryny opracowana przez firmę Datacol zawiera zestaw baz danych, które z uwagi na wybór lub układ materiału, w każdym przypadku stanowią twórczość intelektualną należącą do firmy Datacol lub jakiejkolwiek firmy zewnętrznej, która licencjonuje ją firmie Datacol, a zatem jest chroniona na mocy Rozporządzenia z mocą ustawy nr 169/99.

Linki
Tworzenie linków do strony jest dozwolone tylko pod następującymi warunkami. Dozwolone jest umieszczanie linków do witryny po uprzednim uzyskaniu zgody firmy Datacol, ale nie kopiowanie zawartych w niej materiałów w celach komercyjnych. Zabrania się tworzenia środowisk przeglądarek lub ramek wokół zawartości witryny („framing”). Linkowanie, o ile z zezwolenia udzielonego przez firmę Datacol nie wynika inaczej, nie może sugerować, bezpośrednio lub pośrednio, istnienia jakiejkolwiek autoryzacji lub zatwierdzenia przez firmę Datacol produktów lub usług podmiotów trzecich. Nie może wyrażać ani sugerować żadnego związku lub relacji z firmą Datacol. Nie należy przedstawiać fałszywych informacji o produktach lub usługach firmy Datacol. Korzystanie z logo i znaków towarowych Datacol jest zabronione bez wyraźnej zgody firmy Datacol. Linki nie mogą zawierać ani nie mogą kierować do żadnych materiałów, które mogą być uznane za niesmaczne, obraźliwe lub kontrowersyjne i muszą być odpowiednie do oglądania przez użytkowników w każdym wieku. Linki muszą zawsze kierować wyłącznie do strony głównej Datacol i, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy Datacol, do innych stron w witrynie. Źródłem linku nie może być nazwa, logo ani żaden inny znak wyróżniający firmę Datacol, chyba że jest to wyraźnie dozwolone i regulowane konkretną umową licencyjną z firmą Datacol.

Linki do innych stron internetowych
Wszelkie linki do stron internetowych osób trzecich zamieszczone na tej witrynie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Korzystanie z linków oznacza opuszczenie witryny. Firma Datacol nie zweryfikowała powiązanych stron osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za nie ani za zamieszczone na nich treści. W związku z tym firma Datacol nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te strony ani za jakiekolwiek zamieszczone na nich informacje, oprogramowanie, produkty lub materiały, ani za jakiekolwiek rezultaty, które można uzyskać w wyniku korzystania z nich. Jeżeli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do którejkolwiek z witryn stron trzecich powiązanych z niniejszą witryną, uczyni to na swoją własną wyłączną odpowiedzialność i ryzyko.

Odpowiedzialność
Treści zamieszczone w witrynie Datacol i funkcje oferowane za jej pośrednictwem są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują. W związku z tym firma Datacol, jej pracownicy, agenci i dyrektorzy, dostawcy lub jakakolwiek inna strona trzecia wymieniona w witrynie, nie ponosi/nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z witryny lub jakiejkolwiek innej witryny z nią powiązanej, materiałów lub informacji w niej zamieszczonych, w tym dorozumianych gwarancji prawa lub dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu lub związanych z przerwami w działalności biznesowej lub szkodami wizerunkowymi. Powyższe postanowienia nie stanowią uszczerbku dla jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych obowiązujących we Włoszech.
Firma Datacol nie gwarantuje dokładności ani kompletności materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie. Takie materiały, w tym katalogi i cenniki, mogą być modyfikowane w dowolnym momencie według wyłącznego uznania firmy Datacol.
Firma Datacol nie jest zobowiązana do aktualizowania materiałów zamieszczonych w witrynie. Informacje zamieszczone w witrynie mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w kraju użytkownika. Aby uzyskać informacje dotyczące produktów, programów lub usług, które są dostępne dla danego użytkownika, należy skonsultować się z lokalnym oddziałem lub dystrybutorem firmy Datacol.

Prawo właściwe
Witryna jest obsługiwana przez firmę Datacol z jej siedziby w miejscowości San Bonifacio (VR), a oferowane usługi skierowane są do użytkowników zamieszkujących na terenie Włoch. Firma Datacol nie ponosi odpowiedzialności za fakt, że materiały zamieszczane w witrynie mogą być wykorzystywane poza Republiką Włoską. Połączenia z witryną przez użytkowników z krajów spoza Włoch realizowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika, który ponosi bezpośrednio wszelką odpowiedzialność wynikającą ze stosowania przepisów innych niż prawo włoskie, do których przestrzegania jest zobowiązany w każdym przypadku.
Niniejsze warunki podlegają prawu włoskiemu. Firma Datacol zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie zasad korzystania w witryny internetowej poprzez aktualizację niniejszego dokumentu bez uprzedzenia. Poprzez korzystanie z witryny internetowej Datacol użytkownik zgadza się być związany wszelkimi zmianami obowiązującymi w momencie korzystania, jak również akceptuje konieczność okresowego sprawdzania tego dokumentu online i strony zawierającej zasady korzystania z witryny, w celu zapoznania się z wersją obowiązującą i mającą zastosowanie do użytkowników witryny internetowej w tym czasie.

Wer. 01/2022